Baggrund

GESEK ER DANMARKS FYRTÅRN FOR GRØN ENERGI OG SEKTORKOBLING

 

Nordsøen er hastigt på vej til at blive Europas hotspot for strøm fra havvindmøller. Sønderborg er verdens hovedstad for energieffektivitet. Nordeuropas største solcellepark ligger ved Aabenraa. I Trekantområdet blomstrer samarbejderne imellem industri og energiselskaber om at udnytte energien til sidste dråbe. Og alle 13 kommuner i Sydjylland har ambitiøse klimaplaner.

 

 

At have så mange grønne energiaktiviteter koncentreret i én landsdel  – det er der muligheder i. Derfor har vi skabt GESEK, hvor virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer samarbejder om de grønne energiløsninger – og om at integrere dem med hinanden. Målet er yderligere at accellerere en effektiv omstilling til grøn energi og dele de gode erfaringer – ikke bare i det sydjyske, men også på nationalt og internationalt plan.

ÉT UD AF OTTE DANSKE ERHVERVSFYRTÅRNE

GESEK er ét ud af i alt otte regionale erhvervsfyrtårne i Danmark. Ligesom GESEK har defineret grøn energi og sektorkobling som pejlemærket for erhvervsudviklingen i Sydjylland, har de øvrige erhvervsfyrtårne defineret andre styrkepositioner, som passer til deres region – f.eks. industrirobotter på Fyn, vandteknologi i Midtjylland og fangst og lagring af CO2 i Nordjylland.

Processen omkring erhvervsfyrtårnene blev igangsat i 2021 af Erhvervsministeriet. Startskuddet var nedsættelsen af regionale vækstteams, som skulle komme med anbefalinger til, hvad de forskellige erhvervsfyrtårne kunne fokusere på.

Du kan downloade anbefalingerne fra det sydjyske vækstteam her

FUNDAMENT AF MIDLER FRA EU REACT

Herefter blev der udmøntet et beløb på i alt 590 mio. kr., som de otte erhvervsfyrtårne blev inviteret til at ansøge om. Hovedparten af midlerne stammede fra EU’s REACT pulje, som var øremærket til genopretningsinitiativer i kølvandet på Covid-krisen.

Et konsortium af virksomheder, kommuner og projektorganisationer indsendte en fælles ansøgning og fik i foråret 2022 en bevilling på 105 mio. kr. som blev sat i spil i 13 test, demonstrations- og innovationsprojekter samt initiativer, der skal sikre, at der også i fremtiden er kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling af energisektoren.

Læs mere om GESEK’s mål og fokusområder her

GESEK – EN ÅBEN DELTAGERPLATFORM

Næste skridt var etableringen af en formel organisation omkring erhvervsfyrtårnet. Det blev taget, da Komitéen for Grøn Energi og Sektorkobling i oktober 2022 holdt stiftende årsmøde på Haderslev Rådhus.

Ideen med at have en komité som organisatorisk platform for erhvervsfyrtårnet er, at det giver mulighed for, at alle virksomheder, organisationer og institutioner kan melde sig ind og deltage på ens vilkår under almindeligt medlemsdemokrati. Hermed sikrer vi åbenhed og transparens omkring arbejdet i fyrtårnet.

Læs mere om Komitéen her

PARTNERSKABSAFTALE MED DEN DANSKE REGERING

Det sydjyske erhvervsfyrtårn indgik i lighed med de øvrige regionale fyrtårne en partnerskabsaftale med den danske regering i september 2022. Aftalen tager udgangspunkt i de anbefalinger fra det sydjyske vækstteam, som dannede udgangspunkt for dannelsen af fyrtårnet. I tilknytning til aftalen er der i første omgang udformet en handlingsplan frem mod 2025 ud fra fem sigtelinjer:

1. Frem mod 2025 etableres et selvbærende nationalt center for grøn energi og sektorkobling i Sydjylland

2. Frem mod 2025 skal der arbejdes for kommercialisering og eksport af grønne teknologier, som kan skabe integrerede energisystemer og sektorkobling.

3. Frem mod 2025 forbedres de regulatoriske og infrastrukturelle rammer for produktion og distribution af PtX-produkter og sektorkobling

4. Frem mod 2025 skal eksisterende værdikæder for vedvarende energi styrkes.

5. Frem mod 2025 øges udbuddet af kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling, således at landsdelens virksomheder kan skabe vækst og nye arbejdspladser med afsæt i de forventede investeringer i ny grøn teknologi i landsdelen.

Læs partnerskabsaftalen med regeringen her

VIDERE UDVIKLING AF GESEK

Projekterne fra den første bevilling af EU REACT midler skal være afsluttet senest september 2023. Arbejdet med at konsolidere GESEK som erhvervsfyrtårn og udvide det økonomiske fundament er derfor i fokus i foråret og sommeren 2023.

Vil du høre mere om arbejdet i GESEK, så kontakt os her